Адаптація студентів у ВНЗ

курсовая работа

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У КНУТД

Навчання у вищому навчальному закладі є одним з тих видів діяльності, який передбачає велике розумове та нервово-емоційне навантаження. В особливо складне становище потрапляють студенти-першокурсники, які після важких вступних випробувань у навчальний заклад опиняються у незвичних для них умовах. Змінюється ритм життя, відпочинку, сну; зявляються нові переживання та емоції. У деяких студентів цей стан зникає швидше, а у деяких залишається протягом всього періоду навчання у ВНЗ.

Для того щоб детальніше вивчити та знайти шляхи вирішення цієї проблеми, нами проведене діагностичне дослідження (додаток А) серед студентів першого, другого та третього курсів Київського національного університету технологій та дизайну у 60 осіб: 20 студентів першого курсу (додаток Б); 20 студентів другого курсу (додаток В); 20 студентів третього курсу (додаток Г). Метою дослідження було зясувати наскільки легко студенти змогли адаптуватися до студентського життя та що саме вплинуло на пришвидшення чи гальмування цього процесу.

У ході дослідження було отримано такі результати. Так основними мотивами вступу до ВНЗ студентами першого курсу були названі: на першому місці - мріяли навчатися саме тут (55%), на другому місці - свій варіант (направлення з ПТУ тощо) (20%), на третьому - в цей ВНЗ було найлегше поступити (15%) та на четвертому місці - наполягали батьки (15%). На відміну від студентів-першокурсників, лише 25% студентів другого та 35% студентів третього курсів мріяли навчатися саме в цьому навчальному закладі. А цікавим фактом є те, що для 35% студентів другого курсу і 30 % студентів третього курсу основним мотивом вступу було те, що в цей ВНЗ було найлегше вступити. (діаграма 1)

Діаграма 1

На запитання «Чи подобається навчатися у Вашому ВНЗ?» переважна частина студентів-першокурсників (40%) дала відповідь «так». 30% студентам не подобається навчатися і 30 % ще не вирішили. При опитуванні студентів другого курсу 30 % студентів відповіли «так», 25 % - ні і 45% студентів ще не вирішили(діаграма 2). Невпевненість студентів у тому чи подобається їм навчатися в своєму ВНЗ свідчить про те, що під час вибору навчального закладу вони були не зовсім зорієнтовані у професійному виборі. Адже під час дослідження було виявлено таку закономірність: студентам, які мріяли навчатися саме тут, подобається навчання, вони ціле направленні і впевненні в собі.

Діаграма 2

Незважаючи на той факт, що переважній більшості студентів подобається навчання, на початковому етапі навчання найбільше турбувало навчання: 65 % студентів першого курсу, 75 % - другого та 60 % третього курсів. (діаграма 3)

Діаграма 3

На запитання «Що викликало найбільші труднощі в навчанні?» студенти першого курсу дали такі відповіді: перше місце - модульно-рейтингова система (70%); друге місце - виконання самостійних завдань (15%); третє місце - свій варіант (контрольні, графічні роботи тощо) (10%) та лише 5% - пошук навчальної літератури. Найскладнішим для студентів другого та третього курсу була також модульно-рейтингова система (по 55%). (діаграма 4)

Діаграма 4

Це свідчить про те, що студентам не досить зрозуміло розповідають про методи навчання та систему оцінювання знань. Оскільки велика кількість викладачів не дотримується правил модульно-рейтингової системи і вносить в неї свої корективи, чим сильно заплутує студентів. Дотримання всіх вимог до модульно-рейтингової системи пришвидшило б адаптаційний процес студентів.

Проте студентське життя - це не лише навчання, це спілкування з одногрупниками, громадське життя, проведення вільного часу. Так, на питання «Як Ви оцінюєте свою пристосованість у студентському колективі? » майже однакова кількість студентів дала як позитивну так і негативну відповіді. 50% студентів першокурсників вважають свою пристосованість повною і 50% - частковою. Такий же показник виявився і у студентів третього курсу. Повністю пристосованими вважає себе лише 40% студентів-другокурсників і нажаль 60% з частковою пристосованістю. (діаграма 5)

Діаграма 5

На пристосованість до студентського колективу впливають такі чинник як: ставлення групи, наявність друзів, відношення викладачів та інші. Так на запитання «Чи з усіма своїми одногрупниками Ви встигли налагодити товариські стосунки? » 60% студентів першого курсу відповіли «так», 20% - «ні» та 20% дали відповідь «частково». Студенти другого курсу відповіли так: 50% -«так»; 15% -«ні», 35% -«частково». Досить цікавими виявилися відповіді студентів третього курсу, лише 25% студентів встигли налагодити товариські відносини з усіма одногрупниками, 60% - частково налагодили відносини і 15% - зовсім не налагодили відносини з одногрупниками. Це свідчить про те, що на третьому курсі студенти вже вирішили з ким їм краще товаришувати і спілкуються лише з певними студентами, що часто призводить до напруженої атмосфери в групі. (діаграма 6)

Діаграма 6

Тому ми вирішили перевірити як студенти оцінюють атмосферу у своїй групі. В результаті чого ми отримали наступні показники: 5% студентів першого курсу вважають атмосферу в групі напруженою, 70% - доброзичливою і 20% - байдужою; лише 10% студентів другокурсників вважають атмосферу в групі напруженою, 65% - доброзичливою і 25% - байдужою. Студенти третього курсу зовсім не вважають атмосферу в групі напруженою (0%), 35% вважають доброзичливою і нажаль 65% студентів вважають атмосферу в їх групі байдужою.(діаграма 7) Виходячи з цих результатів можна сказати, що студенти на третьому курсі надіються лише на себе і схильні до агресії стосовно своїх одногрупників. На відмінну від студентів першого курсу вони не намагаються діяти в інтересах групи, а діють самостійно, чим і спричинюють байдуже ставлення один до одного, що погіршує адаптаційний процес.

соціальний психологічний студент адаптація

Діаграма 7

На запитання « Як часто Ви звертаєтесь за допомогою до одногрупників?» 50 % студентів першокурсників дали відповідь «часто», і 50% - «інколи». 35% студенів другого курсу часто звертаються за допомогою до одногрупників, 55% - рідко і 10% взагалі не потребують допомоги. 40% студентів третього курсу часто звертаються за допомогою до одногрупників, 60% - рідко. Отже, все ж таки студенти потребують допомоги від своїх одногрупників. (діаграма 8)

Діаграма 8

Для того щоб остаточно визначити який із курсів більш комфортно відчуває себе в університеті, ми задали наступне запитання «Чи відчуваєте Ви себе комфортно в університеті?». На яке студенти відповіли наступним чином: 70% студентів першого курсу відповіли «так, цілком», 25% - «не зовсім» і всього 5% не відчувають себе комфортно в університет. Лише 55% студентів відчувають себе комфортно і 45% не зовсім. Як і очікувалось найбільш комфортно себе відчувають студенти третього курсу (75%), 20 % - не зовсім комфортно і 5%, нажаль, не відчувають себе комфортно в університеті. (діаграма 9)

Діаграма 9

А чи роблять студенти КНУТД щось для того, щоб краще адаптуватися до умов навчального закладу? Для того щоб дати відповідь на це запитання ми поставили наступне запитання нашим студентам: «Що Ви робите (чи вже зробили) для того щоб адаптуватися до навчання у ВНЗ?». У результаті чого отримали наступні відповіді: 65% студентів першокурсників намагаюсь добре вчитись, щоб привертати до себе увагу викладачів та одногрупників, 15% шукають нові знайомства, 15% нічого не роблять і 5% вважають, що вони вже адаптувались і нічого робити не потрібно. Студенти другого курсу також намагаються добре вчитись (50%), 20% - шукають нові знайомства і 30% нічого не роблять. 45 % студентів третьокурсників намагаються добре вчитись, 20% - шукають нові знайомства, 20% - нічого не роблять і 15% вважають, що вони вже адаптувались і нічого не роблять, а просто ходять до університету. (діаграма 10)

Діаграма 10

Отже, в результаті проведеного дослідження було виявлено, що найбільш адаптованими є студенти третього курсу, але саме у їхніх групах спостерігається байдужа атмосфера та часткова товариськість з одногрупниками. Студенти другого курсу не менш адаптовані ніж студенти третьокурсники, але вони ще не зовсім впевненні в своїх діях, вони ще не визначились чи правильним є їх вибір. Досить цікавим є той факт, що студенти першого курсу вважають себе повністю адаптованими, навіть за тих умов, що не з усіма студентами в групі вони встигли налагодити товариські відносини і їм не зовсім комфортно в університеті. Але найбільш цікавим є те, що, нажаль, студентів-першокурсників все влаштовує.

Під час проведення тестування зі студентами також було проведено опитування, під час якого ми дізнались, що саме гальмує процес адаптації студентів у ВНЗ. Переважна кількість опитаних жалілась на малу інформованість про навчальний заклад, а також на недостатню кількість інформації про модульно-рейтингову систему та навчальний процес в цілому. Також студенти відмітили те, що їм би хотілось більше спілкуватись з кураторами, вони не бачать підтримки з боку викладачів та хотіли б мати в університеті можливість відвідувати психолога. Також досить актуальним було питання щодо мотивації студентів. Під час опитування було виявлено, що студентів зовсім не симулюють для подальшого навчання у ВНЗ та майбутньої професії, а лише руйнують їх мрії та плани на майбутнє. Нажаль все це і спричиняє гальмування процесу адаптації студентів у ВНЗ.

Висновок

Вивчаючи та аналізуючи процес адаптації студентів у ВНЗ ми дійшли наступних висновків:

По-перше: адаптація - пристосування організму до різних умов середовища (як соціальних, так і фізичних) без відчуття внутрішнього дискомфорту та конфлікту з середовищем. А на процес адаптації впливають відповідні фактори, які є сукупністю умов чи обставин, що і визначають рівень, темпи, а також стійкість і результат адаптації.

По-друге: основними психологічними факторами адаптації студентів у ВНЗ є інтелектуальність, тривожність, товариськість і соціальна зрілість. Виділяють три способи адаптації студентів у ВНЗ: 1) успіх в одному з домінуючих напрямків діяльності не залежить від рівня адаптованості в інших напрямках; 2) успіх чи невдача в пізнанні доповнюються відповідно успіхом чи невдачею в спілкуванні; 3) успіх у домінуючому напрямку діяльності супроводжуються неуспіхом у додатковому напрямку. Основними проблемами пристосування до нових форм навчання є: перехід від класно-урочної системи навчання до системи, яка передбачає значну долю самостійної роботи; прогалини в одержаних у школі знаннях; більший обєм знань, які необхідно засвоїти; відсутність підручників; невміння самостійно працювати з навчальним матеріалом над поглибленням своїх знання та інші.

По-третє: в результаті дослідження та порівняльного аналізу процесу адаптації студентів у КНУТД ми виявили, що найбільш адаптованими є студенти третього курсу, вони впевнені у собі, цілеспрямовані. Студенти другого курсу ще не зовсім впевнені в своїх діях. А студенти-першокурсники, хоч і мають певні проблеми з адаптацію, але намагаються створювати позитив і надіятись на краще,що є досить правильним для високого рівня адаптації у ВНЗ.

Отже, важливим фактором успішної адаптації, зокрема студентів ВНЗ, поряд з оптимізацією умов, в яких відбувається цей процес, є наявність комплексу необхідних особистісних якостей та навичок студента, високий рівень його мотивації, позитивне ставлення до навчання та майбутньої професії, відповідна структура ціннісних орієнтацій.

Основними засобами психологічного забезпечення адаптації у ВНЗ, є психологічна просвіта та тренінгові допомога, навчання студентів засобам само оптимізації, індивідуальне психологічне консультування.

Таким чином, актуальним, на нашу думку, є формування у студентів таки основних рис характеру, як цілеспрямованість, впевненість та рішучість що дасть змогу студентам краще долати труднощі у навчанні, спілкуванні, пошуку нових знайомств, а в подальшому і в професійній діяльності.

Рекомендуємо Київському національному університету технологій та дизайну з метою пришвидшення процесу адаптації студентів створити на базі кафедри Педагогіки та методики професійного навчання посаду психолога-практика.

Рекомендуємо Міністерству освіти і науки України з метою поліпшення адаптації студентів виділити матеріальні ресурси для спеціальної роботи психологів із зазначеної проблеми щодо забезпечення факторів успішної адаптації студентів у ВНЗ.

Список використаної літератури

1. Балл Г.А. Поняття адаптації і її значення для психології особистості// Вопр.псиихол. -1989. №1. - С. 92 - 100.

2. Березін Ф.Б. Психологічна і психологічна адаптація людини. - М., 1988. - 271 с.

3. Боришевський М. Національна самосвідомість у громадському ставленні особистості. -К. 2000. - 76 с.

4. Варій Й.М. Психологія особистості. Навч. пос. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 592 с.

5. Войтович Н. П. Відмінності шкільного та студентського колективів як аспект проблеми адаптації першокурсників доумов ВНЗ: - Луцьк: держ. ун-т Лесі Українки, 1999. - С. 57-65.

6. Гапонова С.А. Особенности адаптации студентов вузов в процессе обучения / С.А. Гапонова // Психологический журнал. - 1994. - №3. - С. 9-12.

7. Головатий Н.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. - К.: МАУП,1999. - 224 с.

8. Гуманізм та освіта. Міжнародна науково практична конференція // Науковий журнал: Універсум-Вінниця, 2010. - С. 274-281.

9. Гуманітарні науки // Науково-практичний журнал.: Кримський державний гуманітарний університет. 2011. - С. 115-119.

10. Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх вирішення// Педагогіка і психологія професійної освіти. -2004. №4. - С. 107-112.

11. Казміренко, В. П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії / В.П. Казміренко // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2004. - N6. - С. 76-78

12. Кондратова Н.О. Проблеми адаптації студентів ВНЗ: зміст, форми, психологічна специфіка.//Психологія. Зб. наук. праць. - Вип. 2. - К.: НПУ, - 1999. - С. 189-196.

13. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч.посібник. - К.: Знання, 2005. - 484 с.

14. Кухарева Т.А.Адаптація молодих спеціалістів - інженерів: Автореф. канд. дис. - Л., 1980. - 18 с.

15. Кучерук О.Я. «Аналіз процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ. Педагогічний дискурс, 2010. - С. 104-106.

16. Мазепа Х. Жигайло Н. Програма адаптаційного курсу для студентів нового набору всіх спеціальностей. - Львів, 2003. - 25 с.

17. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. - К.: НПУ Перспектива, 1998. - 543 с.

18. Научитель Е.Д. Адаптаційний період студента // Практична соціологія та соціальна робота. - 2001. -№7. - С. 21-23.

19. Педагогика и психология высшей школы. Учеб. пособие для вузов /Отв.ред.С.И.Самыгин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

20. Подоляк Л.Г.Психологія вищої школи: Навч. Посібник для магістрів ї аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: « Філ-студія », 2006. - 320 с.

21. Про становище молоді в Україні. Доповідь Кабінету Міністрів України, Верховній раді України // Поточ. арх. М-ва України у справах сімї та молоді. - К.,1995.

22. Психологія. Словник / Під заг. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошевського, 2-ге вид. випр. і доп. - М.: Політвидат. 1990. - 494 с.

23. Рєзник Т.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів-першокурсників.// Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - №1. - С. 1-3.

24. Розов В.І. Формування і розвиток механізмів адаптивної психофізіологічної саморегуляції у студентів.//Проблеми вищої школи. Наук.-метод. зб. - Вип.. 81. - К. - 1994. - С. 87-92.

25. Сімаєва І.Н. Динаміка емоційно-чуттєвого стану особистості в процесі адаптації до діяльності / І. Н. Сімаєва - Калінінград: НМЦ, 2002. - 128 с.

26. Сіомичев А.В. Психологічні особливості адаптації студентів в сфері пізнання і спілкування у вузі: Автореф. канд. дис. - Л.,1985. - 17 с.

27. Скрипник В. А. Особливості соціально-психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Скрипник В. А. - НАДПСУ. - Хмельницький, 2006. - С. 224-225.

28. Скрипченко О.В. Загальна психологія. Підручник для студентів ВНЗ. - К., Либідь 2005. - 464 с.

29. Штуфурко В.Ц., Левківська Г.П., Сорочивська В.Є. Адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу освіти: Навчальний посібник. - К..2001. - 128 с.

30. Фатхуллин М.Ф. Воспитание специалиста. - Казань: Изд-во Казанского унив-та, 1990. - 150 с.

31. Т.Б.Буяльська, М.Д.Прищак, Л.А.Мацко Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі

32. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти / А.А. Реан. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 656 с.

33. Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності / Н.Л. Коломінський // Наука і освіта. - 2004. - №3. - С. 14 - 16.

Делись добром ;)