Адаптація студентів у ВНЗ

курсовая работа

1.2 Види соціально-психологічної адаптації та її фактори

Складовими видів соціально-психологічної адаптації є:

- професійна адаптація:

- профорієнтаційна адаптація;

- адаптація до умов навчального процесу (дидактична адаптація);

- соціальна адаптація:

- призвичаювання індивіда до групи, всього студентського колективу;

- прийняття нормативно-правових вимог вищого навчального закладу;

- засвоєння наукових та культурних традицій вищого навчального закладу;

- збагачення власного духовного досвіду новими формами моральної та культурної практики;

- адаптація до умов проживання у гуртожитку;

- біологічна адаптація:

- адаптація організму до нових умов (кліматичних, побутових, санітарних), режиму праці, сну, фізичних та нервових навантажень;

- режим і якість харчування;

- психологічна адаптація:

- стан психологічного задоволення (незадоволення), комфорту (дискомфорту), відчуття внутрішньої і зовнішньої гармонії (дисгармонії) від успішної (неуспішної) професійної, соціальної та біологічної адаптації;

- вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки діяльності.

Фактори адаптації

На процес адаптації впливають відповідні фактори, які є сукупністю умов чи обставин, що і визначають рівень, темпи, а також стійкість і результат адаптації.

Внутрішні фактори:

- ставлення студентів до обраної професії, бажання працювати в певній галузі знань, вивчати особливості професії і опановувати найвищі рівні майстерності;

- ступінь підготовки абітурієнта до навчання у вищому навчальному закладі: відповідність обсягу і рівня знань, умінь і навичок абітурієнтів вимогам освітнього процесу;

- потреба абітурієнта в навчальній діяльності;

- усвідомлення необхідності і можливості засвоєння певного обсягу знань для одержання професійної освіти;

- стійкий інтерес до предметів спеціального і загального циклу;

- набуття навичок самостійності в навчальному і науковому процесах;

- потреба в самоосвіті;

- уміння застосовувати знання на практиці;

- задоволеність міжособистісними відносинами у студентській групі та інше.

Зовнішні фактори:

- структура та організація навчального процесу;

- професійна та педагогічна компетентність викладачів навчального закладу;

- наявність інституту кураторства;

- морально-психологічний клімат в групі;

- особистісний підхід до студента, незалежно від показників успішності;

- реалізація у навчальному закладі принципів педагогіки співробітництва та ін.

Запропонована класифікація дозволяє розглядати адаптацію студентів як комплексний, динамічний процес, обумовлений взаємодією профорієнтаційних, соціальних, біологічних і психологічних факторів.

Делись добром ;)