Адаптація студентів у ВНЗ

курсовая работа

ВСТУП

Людину як індивіда, як соціально активну особистість створюють, формують освіта та виховання. Освіта є найважливішою основою та відображенням рівня захисту економіки, політики, духовності, культури, моральності як найбільш загальний, інтегральний показник будь-якого суспільства. І саме студенти займають важливе місце у цій системі.

Важливою соціальною потребою є не тільки надання студентам певної кількості професійних знань, вмінь і навичок, а й розвиток його як особистості, його успішної соціалізації в суспільстві та активної адаптації до навчання у вищому навчальному закладі.

Ми розглядаємо адаптацію як процес активного і творчого пристосування індивіда до умов соціального середовища, зокрема до умов навчання і виховання у навчальному закладі. У процесі розвитку особи майбутнього фахівця особливе значення має початковий етап навчання у ВНЗ. Складність його полягає в тому, що в студента відбувається перебудова всієї системи ціннісно-пізнавальних орієнтацій особи, освоюються нові способи пізнавальної діяльності і формуються певні типи та форми між особових звязків і відносин. І чим ефективніше адаптуються студенти до вузівського навчання, тим вище буде їхній психологічний комфорт, навчальна мотивація, спрямованість і характер навчальної діяльності на старших курсах [9, с.115-119]. Тому особливо важливим є вивчення такого етапу, як адаптація та розробка способів і методів покращення процесу адаптації до навчання у ВНЗ; це підтверджує актуальність вибраної теми курсової роботи: “Адаптація студентів до ВНЗ”.

Проблема адаптації студентів до ВНЗ була і залишається питанням вивчення багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема Кухарева Т.А.[15], Сіомичев А.В. [24], Березин Ф.Б. [2], Научитель Е.Д. [18], Балл Г.А. [1], Жигайло Н. І. [10], Сімаєва І.Н. [25], Войтович Н. П. [5], Кондратова Н.О. [12], Рєзник Т.І. [22] та інші.

Мета дослідження - вивчення особливостей адаптації студентів на різних етапах навчання у ВНЗ.

Обєктом дослідження є процес адаптації студентів до навчання у вузі в сучасних умовах.

Предметом дослідження є фактори та прояви процесу адаптації студентів у КНУТД.

Гіпотеза: якщо, для студентів створити правильні умови навчання у ВНЗ, то процес адаптації відбудеться швидше.

Основними завданнями даної курсової роботи є:

1) Вивчити особливості явища адаптації та проаналізувати види соціально-психологічної адаптації і фактори, які на неї впливають.

2) Провести аналіз аспектів адаптації студентів у ВНЗ та вивчити проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання.

3) Провести дослідження та порівняльний аналіз процесу адаптації студентів у КНУТД.

Методи дослідження:

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс взаємоповязаних методів: теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних джерел, анкетування для визначення результативності адаптації, методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів.

Делись добром ;)